Zróbmy coś pięknego!

Zróbmy coś pięknego! – koncepcja projektu

Zróbmy coś pięknego to projekt który tak samo jako Akademia Rozwoju Innowacji i Kreatywności w swoim podstawowym założeniu ma być́ przestrzenią do realizowania działań́ inkluzyjnych, zmiany społecznych stereotypów i doświadczania współpracy przez uczniów różnych szkół uczestniczących w projekcie jak i uczniów szkoły specjalnej w ramach której tworzony jest SCWEW. Podobnie jak projekt ARIK zakłada realizację działań mających na celu  rozwój zasobów osobistych samych uczniów i stwarzanie sytuacji w których będą̨ mogli oni doświadczać́ kontaktu z osobami niepełnosprawnymi niejako „przy okazji”, zupełnie w tle dla pasjonujących zadań́ i aktywności. Jak już wskazywano w dokumentacji ogólnej dotyczącej projektów inkluzyjnych właśnie w tym bezpośrednim spotkaniu młodych ludzi i podejmowaniu aktywności ukierunkowanej na wspólną realizację ciekawych celów dostrzegamy największy potencjał zmiany społecznej w kierunku społeczeństwa włączającego otwartego na innego.

W projekcie Zróbmy coś pięknego budowanie przestrzeni do współpracy pomiędzy uczniami z placówek ogólnodostępnych a uczniami ZSS4 ma się odbywać w oparciu o realizację inspirujących działań i aktywności artystycznych i kulturalnych. Planujemy realizację takich przedsięwzięć, które wniosą coś pięknego w przestrzeń społeczną szkół objętych wsparciem SCWEW. W projekcie Zróbmy coś pięknego największy nacisk położny będzie na realizację projektów ekspresyjnych, twórczych z różnych obszarów sztuki i angażowanie uczniów o zainteresowaniach przedmiotami humanistycznymi, artystycznymi.

Nadrzędnym celem wszystkich projektów inkluzyjnych w tym i tego będzie spotkanie się̨ grup dzieci i uczniów z placówek ogólnodostępnych z uczniami szkoły specjalnej i wspólne podjęcie działań́ projektowych. To zawsze niezwykle głębokie doświadczenie, które dotyka samej istoty tego czym jest inkluzja – współdziałania.

Projekt realizowany będzie jak i pozostałe w przestrzeni pozalekcyjnej, w jego realizację zaangażowani będą̨ nauczyciele ze wszystkich szkół biorących udział, oraz zewnętrzni eksperci, trenerzy ze współpracujących instytucji jak np. artyści plastycy, muzycy i aktorzy, pracownicy Sosnowieckiej Spółdzielni Socjalnej S3, współpracownicy Stowarzyszenia NOE – Nowe Obszary Edukacji. Ponad to zakłada się̨ zaangażowanie w projekt studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Śląskiego dla wzmocnienia motywacji, wsparcia działań́ i poszerzania ich zakresu.

Realizacja projektu zakłada minimalnie 4h spotkania z animatorem projektu oraz 3h z specjalistami zewnętrznymi.

Całość działań zostanie podsumowana na uroczystej gali w trakcie której wszystkie zespoły będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia, zaprezentować swoje prace. Ponad to z uwagi na specyfikę działań, realizowanych będzie bez wątpienia dużo mniejszych eventów wynikających bezpośrednio z realizowanych działań.

Poszukując formuły realizacji projektu odpowiedniej dla wszystkich uczestniczących placówek konieczne było uwzględnienie olbrzymiej różnorodności uczestników – poczynając od dzieci przedszkolnych, a kończąc na maturzystach i uczniach techników. Było to ogromnym wyzwaniem jednak w efekcie spotkań w grupie koordynatorów udało się wypracować kilka koncepcji realizacji projektu skierowanych do różnych grup odbiorców.

Koncepcja nr 1 – Czarny teatr – wspólne przedsięwzięcie teatralne:

– w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 na bazie zajęć i doświadczeń z terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata wyrósł wyjątkowy teatr w formie czarnego teatru – teatru który w świetle UV nabiera niezwykłych kształtów i kolorów, a granice pomiędzy ludźmi się zacierają. Propozycja ta koncentruje się na przygotowaniu przez uczniów ze szkół objętych wsparciem SCWEW i uczniów ZSS4 wspólnego przedstawienia teatralnego. Teatr i techniki dramowe od wielu lat inspirują pedagogów i pozwalają rozwijać uczniów, stwarzając unikalną przestrzeń do doświadczania siebie, przekraczania swoich barier, ograniczeń i eksperymentowania z własną ekspresją. Cele pośrednie koncentrują się na budowaniu przestrzeni do kontaktu i doświadczania współpracy pomiędzy grupami uczniów, edukacji w obszarze funkcjonowania osób z różnego rodzaju potrzebami i ograniczeniami przemycanej przy okazji przygotowań do przedstawienia. Możliwe w ty projekcie jest także realizowanie dodatkowych celów terapeutycznych w trakcie ewentualnych zajęć/ćwiczeń logopedycznych podczas  przygotowań do wystawienia sztuki.

Ponad to teatr to także doskonała forma pozwalająca na przemycanie trudnych tematów w niebanalny, delikatny i wrażliwy sposób, a jednocześnie głęboko zapadający w pamięć i serce.

Produkty: przygotowane i wystawione przedstawienie w formie czarnego teatru

Potencjalni eksperci zewnętrzni – aktorzy i organizatorzy teatru „Pod czwórką”, pedagodzy specjalni, logopedzi, psychologowie, artyści plastycy

Koncepcja nr 2 – Teatrzyk Kamishibai.

Propozycja podobna do pierwszej, czarnego teatru, ale w innej formie. Tradycyjny teatr Kamishibai to sztuka tworzenia opowieści w połączeniu z pięknymi ilustracjami. To opcja dla tych uczniów, dla których przedstawienie teatralne jest zbyt dużym wyzwaniem czy ekspozycją społeczną, a którzy chcieliby jednak wejść w niezwykły świat teatru, baśni czy opowieści. Ponad to jest to formuła, która stwarza przestrzeń do rozwijania pasji i uzdolnień graficznych, fotograficznych (w szczególności w powiązaniu z kierunkami nauczania w CKZIU). Cele pośrednie i bezpośrednie są tożsame z celami w koncepcji nr 1.

Produkty: Przygotowane i wystawione przedstawienie w formie japońskiego teatru Kamishibai.

Potencjalni eksperci zewnętrzni – pedagodzy specjalni, logopedzi, nauczyciele języka polskiego, artyści plastycy w szczególności Pan Piotr Zatorski – autor wielu wydanych opowieści i ilustracji do teatru Kamishibai

Koncepcja nr 35 minut ………. – książeczka z audiobookiem dla dzieci czekających na lekarza, zajęcia, terapię;

– Pomysł ten koncentruje się na stworzeniu malutkiej publikacji dla dzieci czekających na swoje zajęcia, wizytę lekarską, czy terapię np. na WWR. Wynika on z często obserwowanego zajmowania czasu dzieci w tych sytuacjach przez udostępnianie im telefonów z bajkami czy grami. Czasem wynika to takich czy innych nawyków i strategii wychowawczych, a czasem z braku dostępności jakichkolwiek innych form aktywności w tych sytuacjach. Celem jest stworzenie prostych zasobów, specjalnej alternatywy dla telefonu z której rodzic będzie mógł skorzystać w takich sytuacjach i wspólnie z dzieckiem wejść w świat opowieści i baśni.

Ponad to tematyka ta stwarza okazję do poruszania wielu tematów związanych z funkcjonowaniem i potrzebami osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i budowanie wiedzy w uczniach na ich temat zgodnie z założeniami projektu nieco „przy okazji”. Zaplecze ZSS4 pozowala ponad to na nagrywanie w jakości studyjnej (bardzo dobrze wyposażone studio nagraniowe) różnych materiałów w tym audiobooków, w czym kadra szkoły ma już niemałe doświadczenie. Podobnie jak w wypadku projektów teatralnych jest to także szansa na „przemycenie” ćwiczeń i zajęć o charakterze logopedycznym.

Produkty: Ilustrowana książeczka (stworzona autorsko lub np. w oparciu o aplikację storybird) i/lub nagrany do niej audiobook.

Potencjalni eksperci: artyści plastycy, literaci i autorzy tekstów dla dzieci, nauczyciele języka polskiego i powiązanych przedmiotów, aktorzy. Logopedzi, pedagodzy specjalni.

Koncepcja nr 4 – Muzyczna latarka – piosenki na trudne chwile dla najmłodszych;

– jak wynika z licznych badań z obszaru neuroedukacji muzyka ma potężny potencjał stymulacyjny i w niezwykły zupełnie sposób kształtuje mózg młodych ludzi. Łączy się z całą sferą emocji i może na nie oddziaływać. Projekt ten ma charakter muzykoterapeutyczny i jego celem jest nagranie we współpracy uczniów szkół objętych wsparciem z uczniami i nauczycielami ZSS4 króciutkich piosenek terapeutycznych mających dawać siłę i uspokajać najmłodsze dzieci w ich trudnych chwilach. W kadrze ZSS4 jest wielu bardzo uzdolnionych muzycznie nauczycieli oraz muzykoterapeutów, którzy realizowali już zbliżone projekty muzyczne. W połączeniu z potężnym instrumentarium etnicznym i intuicyjnym znajdującym się w zasobach ZSS4 możliwe jest stworzenie bardzo ciekawego projektu muzycznego, bez niezbędnej konieczności posiadania wybitnego talentu czy uzdolnienie muzycznych młodzieży. Istotniejsze jest tu spotkanie z problemami maluchów, próba ich wspólnego zrozumienia i poszukiwanie rozwiązań w świecie muzyki, dźwięków i słów.

Produkty: nagrana i wydana płyta AudioCD z prostymi, krótkimi piosenkami dla dzieci.

Eksperci: muzycy i muzykoterapeuci, literaci i nauczyciele języka polskiego, psychologowie, terapeuci i pedagodzy specjalmni.

Koncpecja nr 5 – Uczniowskie koło psychologów

– propozycja dla starszej młodzieży zwłaszcza uczniów IX LO z uwagi na prowadzony tam profil psychologiczny. Istotą pomysłu na projekt jest stworzenie uczniowskiej przestrzeni do samopomocy w rozwiązywaniu tak teraz nasilonych problemów natury emocjonalnej i psychologicznej. Pomoc ta ma mieć charakter psychoedukacji organizowanej przez uczniów dla uczniów w formie spotkań dyskusyjnych, wykładów eksperckich, materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców. Obok oczywistego celu psychoedukaycjnego w tym projekcie istotne jest także angażowanie uczniów do samodzielnej aktywności w obszarze organizacji tego typu przedsięwzięć, która poprzez budowanie poczucia sprawstwa i współodpowiedzialności za podejmowane wspólnie z innymi działania ma bardzo silny efekt wzmacniający i stymulujący rozwój młodych ludzi także w zakresie funkcjonowania emocjonalnego/psychicznego.

Produkty: Spotkania dyskusyjne, debaty i spotkania ze specjalistami, materiały informacyjne

Eksperci: psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni

Produkty: uruchomiony/ne szkolny radiowęzeł i/lub w inny sposób dzwonki szkolne zastąpione muzyką, opracowane materiały informacyjne dot. Zab. spektrum autyzmu, zab. integracji sensorycznej, deficytów słuchu.

Eksperci zewnętrzni – surdopedagog, akustyk, dziennikarz, psycholog, terapeuta behawioralny, terapeuta SI.

Koncepcja nr 6 – Ceramiczne, witrażowe i malarskie bajkoświaty.

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcy ogromna część swojej działalności edukacyjno terapeutycznej organizuje wokół arteterapii. W zasobach tej placówki znajdują się świetnie wyposażone pracownie ceramiczne, szkła i witrażu, malarstwa i grafiki, dekoratorstwa, wraz z doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną legitymująca się dyplomami Akademii Sztuk Pięknych. Celem projektu jest wspólne wykonanie „ilustracji” do mniej lub bardziej znanych bajek i baśni przez uczniów szkół objętych wsparciem i uczniów ZSS4.

Dodatkowo zakłada się próbę włączenia w te aktywności studentów Akadami Sztuk Pięknych w Katowicach.

Produkt: ceramiczne, witrażowe, graficzne, malarskie „ilustracje do wybranych bajek.

Ekspert zewnętrzny: Artyści plastycy, pedagodzy specjalni.

Koncpecja nr 7 – Świat w pigułce – wirtualne zwiedzanie świata, dla osób i uczniów z ograniczeniami w poruszaniu się i podróżowaniu.

Projekt zakłada nagranie i opracowanie filmów w technologii 360 prezentujących ciekawe miejsca i ważne dla młodych ludzi aktywności na wolnym powietrzu, do wykorzystanie we współpracy z goglami VR. Proejkt ten zakłada oddziaływanie dwutorowe – po pierwsze jego celem jest wypracowanie unikalnych materiałów dla uczniów z poważnymi dysfunkcjami i ograniczeniami w przemieszczaniu się co mamy nadzieję otworzy nieco przed nimi świat dotychczas mało dostępny, a dzięki formule przygotowania opartej na zasadzie uczniowie-uczniom zagwarantuje ich autentyczność. Po drugie jest to doskonała aktywność w trakcie której można budować głębokie zrozumienie sytuacji i potrzeb osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami, bowiem żeby nagrać dobry materiał trzeba się niejako wcielić w rolę odbiorcy. Stwarza to przestrzeń do działań edukacyjnych w obszarze budowania wiedzy nt. funkcjonowania potrzeb i możliwości uczniów i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Produkt: Zestaw filmów w technologii 360 prezentujących miejsca i aktywności istotne, ważne dla młodych ludzi.

Ekspert zewnętrzny: osoby zajmujące się montażem i produkcją filmową, rehabilitanci, fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, tyflopedagog.

Przedstawione tutaj koncepcję wskazują bardziej kierunek, w którym chcielibyśmy podążać i są swego rodzaju propozycją minimum, wiele jednak zależeć będzie od kreatywności młodzieży i dzieci. Mamy wielką nadzieję, że ich kreatywność i ciekawość różnych doświadczeń doprowadzi do wypracowania i realizacji wielu nowych koncepcji. Właśnie zaczynamy i wkrótce się wszystko okaże!