SZKOŁA BOHATERÓW

Szkoła Bohaterów – koncepcja projektu

Projekt inkluzyjny którego celem jest stworzenie otwartej, wielowymiarowej przestrzeni dla kontaktu i współpracy młodzieży i dzieci. Podstawowym zadaniem tego projektu jest przeniesienie aktywności inkluzyjnej w przestrzeń́ konkretnej współpracy i realnego spotkania się w działaniu grup uczniów ze szkół ogólnodostępnych jak i specjalnych. Wierzymy iż skuteczna inkluzja to taka, która dzieje się „przy okazji”, która jest efektem doświadczania siebie nawzajem i budowania osobistych postaw wypływających właśnie z doświadczenia, a nie stereotypu. W tym celu zaplanowaliśmy duży projekt inkluzyjny oparty o ideę zdobywania sprawności harcerskich. Zostanie opracowany zestaw sprawności do zdobycia w projekcie. Proponowane sprawności mają z założenia być́ związane z działaniami prospołecznymi, budującymi społeczeństwo obywatelskie, mają być́ zorientowane w przestrzeni zaangażowanych szkół (w tym w szczególności szkoły specjalnej) i ich środowisk. Organizatorzy zadbają̨ ponad to, aby każda ze sprawności stwarzała potężną przestrzeń́ do spotkania i współpracy z osobami z niepełnosprawnością̨ w naturalny i niewymuszony sposób.

Poszukując formuły realizacji projektu odpowiedniej dla wszystkich uczestniczących placówek konieczne było uwzględnienie olbrzymiej różnorodności uczestników – poczynając od dzieci przedszkolnych, a kończąc na maturzystach i uczniach techników. Było to ogromnym wyzwaniem jednak w efekcie spotkań w grupie koordynatorów udało się wypracować 3 koncepcje realizacji projektu i ostatecznie wyłonić tą która wydała się najbardziej adekwatna do potrzeb i możliwości uczestników.

Koncepcja nr 1 – Miejska Gra terenowa

Pomysł polegał na stworzeniu miejskiej gry terenowej w trakcie której uczestnic kolejno realizowaliby zaplanowane zadania i zdobywali odznaki. Całość gry oparta byłaby o wymyślony przez organizatorów scenariuszem i przebiegała zgodnie z góry założoną trasą. W celu wsparcia organizacji przedsięwzięcia planowano posłużenie się aplikacją Actionbound. Zgodnie z założeniami z wniosku 10 zadań wymyślonych zostałoby przez kadrę pedagogiczną każdej z placówek, a 10 przez uczniów.

Podsumowanie Koncepcji:

Mocne stronySłabe strony
– możliwość precyzyjnego zaplanowania scenariusza i kontroli realizowanych aktywności; – dobra aplikacja wspierająca realizację; – możliwość stowrzenia fantastycznej narracji w którą można wpleść wszystkie istotne wątki z obszaru edukacji włączającej i wiedzy o niepełnsprawności.– trudność w realizacji gotowego projektu w dłuższej perspektywie czasu; – Trudność w różnicowaniu trudności i dostosowaniu treści do tak różnych poziomów edukacyjnych – Trudno o element zaskoczenia gdyż pragnąc stworzyć relatywnie spójny scenariusz organizatorzy w każdej szkole/przedszkolu muszą znać pomysły z innych placówek.

Koncepcja nr 2 – Zdobywanie sprawności w oparciu o Geocaching

Zaplanowane do realizacji zadania zgodnie z tą koncepcją mają być umiejscowione w przestrzeni miejskiej a nawigacja po nich ma się dobywać z wykorzystaniem współrzędnych geograficznych tak jak w popularnej grze/zabawie terenowej Geocaching w której posługując się podanymi współrzędnymi odszukuje się ukryte skrzynki właśnie z zadaniami, czy pamiątkami. W tej koncepcji każda z placówek przygotowuje zestaw zadań i samodzielnie umieszcza je w przestrzeni miejskiej, a na specjalnie przygotowanej stronie internetowej podaje wskazówki dotarcia do zadań. Uczniowie samodzielnie lub z rodzicami w wybranym przez siebie czasie odkrywają skrytki i wykonują zadnia.

Podsumowanie Koncepcji:

Mocne stronySłabe strony
– wykonywania zadań w dowolnym dogodnym dla uczniów, ale i dla rodziców czasie – istotne z punkt widzenia przedszkoli; – możliwość relatywnie łatwego stopniowania trudności i dostosowania zadań do danej grupy uczestników – możliwość zaplanowania kilku wariantów gry. – dobre zaplecze technologiczne; – Atrakcyjna formuła, duży potencjał motywacyjny.– istnieje ryzyko dewastacji skrytek; – dla niektórych osób poszukiwanie skrytek  w oparciu o współrzędne może być wyzwaniem

Koncepcja 3 – zdobywanie sprawności harcerskich w oparciu o listę zadań do wykonania, schemat ich zdobywania.

Koncepcja podobna do zdobywania odznak turystycznych. Szkoły przygotowują listę zadań i publikują ją w Internecie, uczniowie lub dzieci wraz z rodzicami realizują zadania zgodnie z listą za każde zadanie zdobywając odznakę. Po ustalonym czasie nastąpi podsumowanie realizacji zadań i wyłonienie najbardziej aktywnych uczestników.

Podsumowanie Koncepcji:

Mocne stronySłabe strony
– wykonywania zadań w dowolnym dogodnym dla uczniów, ale i dla rodziców czasie – istotne z punkt widzenia przedszkoli; – możliwość relatywnie łatwego stopniowania trudności i dostosowania zadań do danej grupy uczestników– mało „spektakularne” rozwiązanie co może przekładać się na małą motywację do działania,

Po przeanalizowaniu wypracowanych koncepcji zdecydowano o organizacji projektu zgodnie z koncepcją nr 2 w oparciu o formułę Geocaching. W naszej ocenie daje to największe możliwości efektywnego i zarazem efektownego zrealizowania projektu z uwzględnieniem olbrzymiej różnorodności grup docelowych.