PROJEKTY

SCWEW Sosnowiec – Projekty inkluzyjne.

W projekcie pilotażowego wdrożenia modelu SCWEW w Sosnowcu założono realizację 4 projektów inkluzyjnych dla uczniów szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW:

  1. Szkoła bohaterów – projekt oparty o ideę sprawności harcerskich którego podstawowym celem jest budowanie wiedzy nt. niepełnosprawności w drodze bezpośredniego kontaktu i aktywnego uczestnictwa i działania
  2. Akademia Rozwoju Innowacji i Kreatywności (ARIK) – to projekt działający dwukierunkowo – z jednej strony ma budować kompetencje kluczowe uczniów, budzić ich ciekawość, innowacyjność i kreatywność, a z drugiej kształtować postawy odpowiedzialności za świat, budować poczucie sprawstwa uczniów i odpowiedzialności za otaczający nas świat. Zakłada się bezpośrednie współdziałanie uczniów ze szkół objętych wsparciem z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, które ma być poligonem doświadczeń w kontaktach z osobami z głębszą niepełnosprawnością, szkoła rozumienia, akceptacji i miłości dla drugiego człowieka.
  3. Zróbmy coś pięknego – to projekt bliźniaczy do Akademii Rozwoju Innowacji i Kreatywności z tą różnicą, że ARIK skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach ścisłych, technicznych a projekt Zróbmy coś pięknego ma być ofertą dla uczniów o bardziej humanistycznej orientacji. Podstawowym celem projektu jest wspólne zrobienie „czegoś pięknego” przez grupy dzieci i uczniów z objętych wsparciem SCWEW placówek, a pod określeniem „coś pięknego” kryją się zróżnicowane działania o charakterze artystycznym i kulturalnym.
  4. Changemakers – jesteś zmianą – to projekt nawiązujący do działalności organizacji Ashoka której mottem jest: „Budujemy świat w którym każdy może być twórcą zmian na lepsze”. Projekt ten to swego rodzaju kolejny etap w realizacji projektów inkluzyjnych którego podstawowym celem jest wyposażenie uczniów w kompetencje jak i osobistą gotowość do zmieniania świata edukacji na lepszy i bardziej otwarty i bardziej włączający.

Głównym celem i motywacją do realizacji przedmiotowych projektów jest obserwowana konieczność wprowadzania zmiany społecznego wizerunku osoby z niepełnosprawnością i postaw względem tej grupy osób połączona z głęboka wiarą organizatorów w to, że ta zmiana może się efektywnie dziać tylko w efekcie spotkania tych dwóch grup osób i wspólnej realizacji istotnych, satysfakcjonujących projektów. Podstawowe założenia każdego projektu są zasadniczo spójne i zawierają się w poniższych punktach:

  1. Dobrowolność udziału i możliwie oddolne (przez i dla uczniów) organizowanie działań i aktywności w projektach;
  2. Konieczne jest powiązanie realizowanych działań z obszarem edukacji specjalnej i na tyle na ile to możliwe wspólne realizowanie przedsięwzięć przez dzieci i uczniów z placówek ogólnodostępnych z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu;
  3. Na tyle na ile to możliwe poruszane zadania mają być realizowane dla lub na rzecz lokalnych społeczności, powinny wnosi w nie istotną zmianę i nieść przekaz szacunku do różnorodności, głębokiego rozumienia zróżnicowanych potrzeb innych dzieci i uczniów w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe zasady i koncepcje realizacji przedmiotowych projektów przedstawiają załączone dokumenty są zawarte w dokumentach poświęconych konkretnym działaniom – zachęcamy do zapoznania się z nimi.