AKADEMIA ROZWOJU INNOWACJI I KREATYWNOŚCI

Akademia Rozwoju Innowacji i Kreatywności – koncepcja projektu

Akademia Rozwoju Innowacji i Kreatywności to projekt który w swoim założeniu ma być́ przestrzenią do realizowania działań́ inkluzyjnych, zmiany społecznych stereotypów i doświadczania współpracy przez uczniów różnych szkół uczestniczących w projekcie jak i uczniów szkoły specjalnej w ramach której tworzony jest SCWEW. Jak pokazują lata doświadczeń organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć integracyjnych zmiana postaw społecznych dzieje się znacznie szybciej i bardziej trwale nie wtedy gdy rozmawiamy o inkluzji, nie kiedy robimy okazjonalne spotkania, ale wtedy kiedy ludzie (zwłaszcza młodzi) mają okazję zrobić́ coś wspólnie, i to coś co ma dla nich znaczenie – rozwija ich i kształtuje. W tym kontekście obok działań́ skierowanych na rozwój zasobów szkoły i kompetencji jej pracowników w naszych działaniach kładziemy ogromny nacisk na rozwój zasobów osobistych samych uczniów i stwarzanie sytuacji w których będą̨ mogli oni doświadczać́ kontaktu z osobami niepełnosprawnymi niejako „przy okazji”, zupełnie w tle dla pasjonujących zadań́ i aktywności. Żeby to osiągnąć́ zaplanowaliśmy szereg projektów inkluzyjnych dla uczniów, między innymi Akademię rozwoju Innowacji i Kreatywności. W tym projekcie budowanie przestrzeni do współpracy pomiędzy uczniami z placówek ogólnodostępnych a uczniami ZSS4 ma się odbywać w oparciu o realizację poważnych i międzysektorowych wyzwań konstrukcyjnych, technologicznych, ekologicznych ważnych dla samych uczestników i lokalnych społeczności. W projekcie ARIK największy nacisk położny będzie na rozwiązywanie problemów technicznych i angażowanie uczniów o zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi.

Kluczowym celem wszystkich projektów inkluzyjnych będzie spotkanie się̨ grup dzieci i uczniów z placówek ogólnodostępnych z uczniami szkoły specjalnej i wspólne podjęcie działań́ projektowych. To zawsze niezwykle głębokie doświadczenie, które dotyka samej istoty tego czym jest inkluzja – współdziałania.

Projekt realizowany będzie w przestrzeni pozalekcyjnej, w jego realizację zaangażowani będą̨ nauczyciele ze wszystkich szkół biorących udział, oraz zewnętrzni eksperci, trenerzy ze współpracujących instytucji jak np. naukowcy, inżynierowie z Wyższej Szkoły Humanista, Politechniki Śląskiej, Fundacji „Gaja” czy Stowarzyszenia NOE – Nowe Obszary Edukacji. Ponad to zakłada się̨ zaangażowanie w projekt studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Śląskiego dla wzmocnienia motywacji, wsparcia działań́ i poszerzania ich zakresu.

Realizacja projektu zakłada minimalnie comiesięczne spotkania z animatorem projektu oraz odnośnymi do potrzeb (wynikających z przedmiotu projektów) specjalistów zewnętrznych.

Całość działań zostanie podsumowana na uroczystej gali w trakcie której wszystkie zespoły będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia.

Poszukując formuły realizacji projektu odpowiedniej dla wszystkich uczestniczących placówek konieczne było uwzględnienie olbrzymiej różnorodności uczestników – poczynając od dzieci przedszkolnych, a kończąc na maturzystach i uczniach techników. Było to ogromnym wyzwaniem jednak w efekcie spotkań w grupie koordynatorów udało się wypracować kilka koncepcji realizacji projektu skierowanych do różnych grup odbiorców.

Koncepcja nr 1 – Łąki kwietne i domki dla dzikich zapylaczy we współpracy z Fundacją „Gaja”

– to propozycja raczej dla młodszych uczestników. Jej celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni wspierającej dzikich zapylaczy poczynając od możliwości zasadzenia łąk kwietnych i miododajnych roślin, przez budowę domków/hosteli dla dzikich zapylaczy po edukację na temat różnorodności fauny i flory i znaczenia zapylaczy dla funkcjonowania planety. Cele pośrednie to natomiast budowanie umiejętności współpracy w grupie, wspólne zajęcia z uczniami ZSS4 w Ogrodzie Polisensorycznym będącym w zarządzie ZSS4 i przełamywanie stereotypów nt. niepełnosprawności.

Produkty: zasiane łąki kwietne, zbudowane domki dla dzikich zapylaczy, opracowane materiały informacyjne.

Potencjalni eksperci zewnętrzni – przedstawiciele fundacji „Gaja”, pracownicy naukowi kierunków związanych z biologią, przyrodą, względnie stolarz/cieśla dla wsparcia etapu konstrukcyjnego.

Koncepcja nr 2 – Optymalizacja warunków akustycznych w Szkołach Podstawowych objętych wsparciem – ustroje akustyczne i materiały wygłuszające.

Propozycja skierowana raczej do uczniów starszych zwłaszcza uczniów technikum (szansa na współpracę między placówkami), ale także uczniów właśnie tychże szkół podstawowych. Cel bezpośredni – rozpoznanie możliwości optymalizacji akustyki korytarzy i wykonanie instalacji/ustrojów akustycznych wygłuszających pogłos w tych przestrzeniach. Cel pośredni edukacja w obrębie funkcjonowania i potrzeb osób z deficytami słuchu, osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z osób z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Technikum nr 7 w CKZIU dysponuje pracowniami umożliwiającymi szycie i produkcję różnych materiałów wygłuszających. W zasobach ZSS4 jest pracownia tyfloakustyczna wyposażona w wysokiej jakości sprzęt audi co stwarza przestrzeń do różnych eksperymentów, a pracownie dekoratorskie umożliwiają także podejmowanie działań w zakresie produkowania ustrojów akustycznych czy innych ‘urządzeń’ wygłuszających i współpracy z uczniami ZSS4.

Produkty: wyprodukowane ustroje akustyczne i ine przemdioty poprawiające warunki akustyczne w szkołach partnerskich, opracowane materiały informacyjne (w szczególności dot. zaburzeń ze spektrum autyzmu i zaburzeń SI)

Potencjalni eksperci zewnętrzni – surdopedagog, akustyk, projektant wzornictwa, krawiec stolarz, pedagodzy specjalni, terapeuta SI.

Koncepcja nr 3 – Ekologiczna gospodarka wodna – odzyskiwanie wody deszczowej;

– Propozycja dla wszystkich grup wiekowych. Jej celem bezpośrednim jest opracowanie i zrealizowanie rozwiązań technicznych pozwalających na odzyskiwanie wody deszczowej np. dla nawadniania szkolnego/przedszkolnego ogrodu, czy szklarni. Projekt realizowany może być także we współpracy z Fundacją „Gaja”. Podobnie jak wypadku projektu poświęconego łąkom kwietnym i dzikim zapylaczom punktem „stycznym” z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i znajdujący się pod jego opieką Ogród Polisensoryczny w którym podobne rozwiązania już funkcjonują. W celach pośrednich znajduje się budowanie umiejętności współpracy w grupie, wspólne zajęcia z uczniami ZSS4 i w ich efekcie edukacja nt. funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i weryfikowanie funkcjonujących na ich temat stereotypów i nieadekwatnych ocen. Działania proekologiczne to także doskonały grunt do podejmowania tematyki współodpowiedzialności za świat, wzajemnego szacunku i akceptacji.

Produkty: wybudowane „urządzenia” do zbierania i retencjonowania wody; opracowane materiały informacyjne.

Potencjalni eksperci: przedstawiciele fundacji „Gaja”, pracownicy naukowi kierunków związanych z biologią, przyrodą, względnie stolarz/cieśla dla wsparcia etapu konstrukcyjnego.

Koncepcja nr 4 – Gry planszowe

– Propozycja dla wszystkich grup wiekowych. Jej celem bezpośrednim jest opracowanie i wydanie gier planszowych poświęconych tematyce budowania otwartości, rozumienia problemów i potrzeb osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakłada się opracowanie w różnych zespołach propozycji gier planszowych, których dodatkowym elementem/zadaniem będzie kształtowanie wiedzy nt. funkcjonowania, potrzeb i możliwości osób z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To trudne zadanie, aby tak delikatną tematykę przedstawić w sposób prosty i przystępny a jednocześnie pełen uwagi i szacunku. Jeden z pomysłów bazuje na idei superbohaterów, którzy jak superman mają swój kryptonit – swoją słabość, tą słabością w tym ujęciu miałyby być właśnie deficyty i specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Celem pośredni w tym wypadku jest oczywiście edukacja nt. funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i zróżnicowanymi potrzebami. To także szkoła wrażliwości w posługiwaniu się językiem i formułowaniu myśli i niewątpliwie szkoła współpracy.

Produkty: opracowane propozycje gier planszowych/karcianych z materiałami infomracyjnymi.

Eksperci: pedagog specjalny, psycholog, przedstawiciele grupy „To ja go tnę!” – videobloggerów zajmujących się właśnie grami planszowymi, karcianymi i rpg.

Koncpecja nr 5 – Radiowęzeł zamiast dzwonków

– propozycja dla dzieci i młodzieży szkolnej. Cel bezpośredni – zastąpienie szkolnych dzwonków szkolnym radiowęzłem, opracowanie strategii jego funkcjonowania oraz rozwiązań technologicznych pozwalających na jego działalność. Cele pośrednie budowanie przedsiębiorczości uczniów (przeprowadzenie we współpracy z nimi całego procesu wprowadzania takiej zmiany w funkcjonowaniu szkoły). Istotnym a w zasadzie kluczowym celem pośrednim będzie edukacja w obrębie funkcjonowania i potrzeb osób z deficytami słuchu, osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z osób z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Produkty: uruchomiony/ne szkolny radiowęzeł i/lub w inny sposób dzwonki szkolne zastąpione muzyką, opracowane materiały informacyjne dot. Zab. spektrum autyzmu, zab. integracji sensorycznej, deficytów słuchu.

Eksperci zewnętrzni – surdopedagog, akustyk, dziennikarz, psycholog, terapeuta behawioralny, terapeuta SI.